За нас За нас


Описание на административните услуги

Диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Дубликат на документи за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидителства, дипломи 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование