ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС в 22.СЕУ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“Обратно Публикувано от Системен администратор на 16.9.2020 г. в категория

           Във връзка с опазване здравето на децата,на работещите в училище, на семействата им и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID - 19,22. СЕУ „Г.С.Раковски“  предприе следните мерки:

v   Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

§   в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

§   в класните стаи и другите учебни помещения – от учениците – по тяхно желание;

§   в класните стаи и другите учебни помещения – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка;

§   при учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска /шлем е по тяхно желание.

v   Ежедневна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, кабинети, коридори и другите учебни помещения, дръжките на вратите  и проветряване на стаите през всяко междучасие.

v  Осигуряване на течен сапун и топла вода в тоалетните, както и регулярно изхвърляне на боклука.

v  Осигуряване на автоматични дозатори за дезинфектант на входа на училището, както и на всеки етаж.

v  Създаване на график за дежурства на учители, съблюдаващи за правилната употреба на дезинфектанти, носенето на маски в общите помещения, както и за правилното придвижване на учениците по коридорите, следвайки предварително разчертаните посоки за движение по стълбищата и коридорите.

v  Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.

v  Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение нат оалетната, преди хранене, след отдих на открито и физическа култура.

v  Поставяне на информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

v  Провеждане на периодични разговори  в рамките на 5 -10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID - 19 и подържане на положителен психоклимат.

v  Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми и следване на задължителните здравни протоколи при съмнение или случай на COVID - 19.

v  Информиране на родителите при възникване на съмнение за случай на COVID - 19.

v  Готовност за преминаване от присъствена в дистанционна форма на обучение в електронна среда на отделни паралелки при случаи на положителен PCR тест на ученик или учител чрез платформата Microsoft Teams.

v  Предоставяне на консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

v  Определяне на класни стаи и ограничаване на използване на кабинети само за осъществяване на обучението по  ИТ,  ДТИ, музика и физическо възпитание и спорт  на учениците от І до VІІІ клас.

v  Отделяне на паралеките от начален и прогимназиален етап на отделен етаж.

v  Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

v  Разделяне на паралелките при ползване на различните входове.

v  Хранене по график.

v  Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището.

v  Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

v  Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито.

v  Недопускане на  повече от двама ученици и спазване на дистанция в училищната библиотека.

v  Ограничаване на наемането на външни лектори за заниманията по интереси.