ЗАПОВЕД № 858 / 14.09.2020 г.Обратно Публикувано от Системен администратор на 17.9.2020 г. в категория Новини

На основаниечл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31,ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалноторазвитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всъответствие в Насоките за работа на системата на училищното образование презучебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и в изпълнение на решение на педагогическиясъвет, взето с Протокол № 6 от заседание от 09.09.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

1.    Всички участници в образователния процес да са подготвени заработа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и заздравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и приопределени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове.

2.    По време на провеждане на образователния процес в училището дасе осъществяват засилени противоепидемични мерки в помещенията, в т.ч.дезинфекция, проветряване, озониране и пречистване на въздуха, както инедопускане на хора с прояви на симптоми на заболяване.

3.    Носене на лични предпазни средства:

3.1.Задължително е носенето на защитна маска за лице/предпазен шлем за:

а) всички ученици, учители, в т.ч. от външните заинституцията лица в общите закрити пространства на учебната сграда: фоайета,стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, администрация,библиотека, бюфет и столова (освен при хранене);

б) учители, които преподават в повече от една паралелка носятзащитна маска за лице/предпазен шлем в класните стаи.

3.2. Носенето на защитна маска за лице/шлем в класната стая,кабинет и физкултурен салон е по желание:

а) от страна на учениците;

б) от страна на учители, които преподават само в еднапаралелка.

3.3. Изисквания към носенето на защитна маска за лице:

а) преди поставянето на маската ръцете се измиват със сапун ивода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа;

б) да покрива изцяло носа и устата;

в) защитната маска се сваля отзад напред като се хванатвръзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна;

г) след свалянето на маската ръцете незабавно се измиват съссапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце;

д) след свалянето на маската за еднократна употреба, същатасе изхвърля в кош за отпадъци и не се носи повторно;

е) след свалянето на маската за многократна употреба сеобработва чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат(детергент) при температура на водата 60-90°С за не по-малко от 20 минути или схладка вода при температура по 60°С с препарати с дезинфекциращо действие(биоциди) с концентрация по указание на производителя;

ж) сменя се веднага щом се навлажни.

3.4. Защитна маска за лице се осигурява, както следва:

а) за ученици – от родителите им;

б) за ученици, когато нямат или ползват неподходящи – отучилището;

в) за учителите – от училището.

Заповедта влиза в сила от 15.09.2020 г.

 

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия състав от ЕлиАндреева – зам.-директор УД, начален етап, Стилияна Пенчева – зам.-директор УД,прогимназиален етап, Красимира  Петрова – зам.-директор УД, гимназиален етап,на учениците от съответния класен ръководител и на непедагогическия състав от ГабриелаБошнакова – зам.-директор АСД.

Настоящата заповед  да бъдеоповестена на сайта на 22. СЕУ и сложи на видно място на двата входа научилището.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-директорите по УД иАСД.

 

 

 

 

                                                  / п /

 

                                              ЕЛЕНА КЪРПАЧЕВА

                                              ДИРЕКТОР НА 22. СЕУ