Междусрочна ваканция за учениците от І до VІ клас Обратно Публикувано от Системен администратор на 21.1.2021 г. в категория Новини

 

ЗАПОВЕД
№  527/18.01.2021 г.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, заповед № РД 09-3472/27.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, решение на педагогическия съвет (протокол № 3/14.01.2021 г.)

І. О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Междусрочна ваканцияза учениците от І до VІ клас на 03.01.2021 г. /сряда/.

2. Начало на втория учебен срок за учениците от І до VІ клас – 04.02.2021 г. /четвъртък/.

ІІ. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Класните ръководители да запознаят учениците с настоящата заповед.

2. Даниела Сребринова Иванова – РИКТ, да публикува заповедта в електронния дневник на училището.

3. Заповедта да се публикува на сайта на 22. СЕУ от Валя Петрова Младенова – учител по ИТ.

Контрол по изпълнението възлагам на Ели Живкова Стоичкова, Стилияна Цонева Пенчева и Красимира Петрова Ангелова – зам.-директори по УД.

 

                                                                                                                                  /п/

                                       ЕЛЕНА КЪРПАЧЕВА

                                                 ДИРЕКТОР НА 22. СЕУ