СВОБОДНИ МЕСТА ЗА VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕОбратно Публикувано от Системен администратор на 4.8.2022 г. в категория Новини

Свободни места за прием в VІІІ клас след трето класиране:

  •    3 места – профил „Чужди езици“, първи чужд език английски и втори чужд език испански

·        3 места – профил „Чужди езици“, първи чужд език английски и втори чужд език немски;

·       1 място – профил „Чужди езици“, първи чужд език испански и втори чужд език английски

 

Срокове за прием на документи, класиране и записване:

-         07.09.2022 г. от 09.00 ч. до 14.00 ч. – приемане на документи в канцеларията на училището;

-         07.09.2022 г. – след 16.30 ч. обявяване на класирането 

-         08.09.2022 г. – записване на приетите ученици

 

Необходими документи:

1.     Заявление до директора по образец;

 2.    Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

 3.     Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци)

Комисията, определена със заповед на директора на 22. СЕУ, класира учениците по бал в низходящ ред.