За нас За нас

На тази страница ще намерите нормативни училищни документи, свързани с работата и развитието на 22 СЕУ 


Правилник за дейността на 22 СЕУ "Георги Стойков Раковски" 2020/2021 учебна година

Правилник за дейността на 22 СЕУ "Георги Стойков Раковски" 2019/2020 учебна година

Годишен план на училището за учебната 2019/2020 година 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019/2020 година

Правилник за дейността на 22 СЕУ "Георги Стойков Раковски" 2018/2019 учебна година

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни на 22 СЕУ "Г. Ст. Раковски "

Годишен план на училището за учебната 2018/2019 година

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс за работа с деца

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2018/2019 година


Програма за опазване живота и здравето на учениците

Програма на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизма за противодействие на училищния тормоз" учебната 2018/2019 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на 22 СУ "Георги Ст. Раковски "

Бюджет на 22. СЕУ

Бюджет 2016г

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9        Касов отчет м.12           Бюджет 2016г   

        

Бюджет 2017г

Бюджет 2017г      Корекция на бюджета на 22-ро СУ за I-во тримесечие на  2017г  

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9          Касов отчет м.12          

Бюджет 2018г

Касов отчет м.3         Касов отчет м.6          Касов отчет м.9       Касов отчет м. 12

 

Бюджет 2019г

 Бюджет 2019г    Касов отчет м.3     Касов отчет м.6        Касов отчет м.9   Касов отчет м.12  


Бюджет 2020г

  Бюджет 2020г    Касов отчет м.3    Касов отчет м.6                 Касов отчет м.9