За нас За нас

На тази страница ще намерите нормативни училищни 

документи, свързани с работата и развитието на 22 СЕУ 


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА  22. СЕУ „Г. С. РАКОВСКИ“ ЗА  УЧЕБНАТА  2022/2023  ГОДИНА


ЕТИЧЕН КОДЕКС

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 22.СЕУ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА 22 СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА


ПРОГРАМА за Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022 – 2023 годинаСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 22.СЕУ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 2020 – 2024 г.ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ от 14 до 18 г.  ВЪЗРАСТ  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ

   
ДЕКЛАРАЦИЯ


 

Правилник за дейността на 22 СЕУ "Георги Стойков Раковски" 2021/2022 учебна година   ПРАВИЛА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  Дневен режим за 2021/2022 учебна годинаМЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В 22 СЕУ "Георги Ст. Раковски " ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАГодишен план на училището за учебната 2021/2022 година 


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2021/2022 година

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни на 22 СЕУ "Г. Ст. Раковски "
"Стратегия за развитие на 22 СУ "Георги Ст. Раковски


Покана за общо събрание 2022

Покана за общо събрание 2022

Покана за общо събрание 2022

Покана за общо събрание 2022

Покана за общо събрание 2022

 

   "Бюджет на 22. СЕУ "Георги Ст. Раковски

 

Бюджет 2022г

    Бюджет 2022г    Касов отчет м.3  Касов отчет м.6  Касов отчет м.9


 

Бюджет 2021г

   Бюджет 2021г  Касов отчет м.3  Касов отчет м.6  Касов отчет м.9  Касов отчет м.12       

Бюджет 2020г

   Бюджет 2020г    Касов отчет м.3    Касов отчет м.6       Касов отчет м.9    Касов отчет м.12

Бюджет 2019г

 Бюджет 2019г    Касов отчет м.3     Касов отчет м.6        Касов отчет м.9   Касов отчет м.12  


Бюджет 2018г

Касов отчет м.3         Касов отчет м.6          Касов отчет м.9       Касов отчет м. 12

        

Бюджет 2017г

Бюджет 2017г      Корекция на бюджета на 22-ро СУ за I-во тримесечие на  2017г  

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9          Касов отчет м.12          

Бюджет 2016г

 

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9        Касов отчет м.12           Бюджет 2016г