Ученици Ученици

22. СEУ се слави като локомотив на ученическото самоуправление в столицата. При нас се ражда идеята за ученическо самоуправление в началото на 90-те години на 20 в. Ученическият ни парламент се обединява около целите да организира защитата на ученическите интереси, да координира и инициира извънкласните дейности и да включва ученическата общност в национални и международни проекти.


 ЗАПОВЕД

№ 84 / 08.10.2021 г.


На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 1, ал. 2, т. 1 отНаредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищнотообразование, Решение № 136 от 06.04.2017 г. на Столичния общински съвет заприемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинскитеучилища на територията на Столична община, доп. Решение № 639 от 28.09.2017 г.,изм. Решение № 756 от 09.11.2017 г., изм. и доп. Решение № 118 от 15.03.2018 г.,протокол с вх. № 296/08.10.2020 г. по заповед № 35/02.10.2020 г. на директорана 22. СЕУ за сформиране на училищна комисия за разглеждане, оценяване икласиране на изпълнители на извънкласни дейности в 22. СЕУ и предложение накомисията с протокол  с вх. № 267/08.10.2021г. за сключване на договори за ИД

 

О П Р Е Д Е Л Я М

за изпълнители на обявените извънкласните дейности в 22.СЕУ „Г. С. Раковски“:

Наименование на фирмата

Входящ номер

Дейност

Общ брой точки

СК „Масару“

102/27.09.2021

кикбокс

95 т.

ШК „ЦСКА“

136/29.09.2021

шахмат

91 т.

Сдружение СК

„Черен дракон“

137/29.09.2021

ушу

73 т.

 

            С определените изпълнители директорът на училището имаправо да сключи договор.

            Договорът се сключва между директора на училището испечелилия конкурса участник за срок не по-дълъг от три години.

             Изпълнителите на извънкласните дейности, с които еподписан договор, са длъжни да провеждат заниманията си във време извънседмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и следсъгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

            Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност заживота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

            Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителитена съответния изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда научилището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинскасобственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси ицени на услуги, предоставяни от Столична община. 

 

                                                                                                                           /п/

                                                                                              ЕЛЕНА КЪРПАЧЕВА

                                                                                              ДИРЕКТОРНА 22. СЕУ


Oбявява се конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2021/2022 г


Конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2021/2022г


Приложение 1(ПРОЕКТ НА ДОГОВОР )за определяне

на спечелилия конкурса участник 


Приложение 2 (Цени)


Център за кариерно консултиране

Центърът за кариерно консултиране и развитие е територията, на която се планират дейности и се създават условия за учениците да учат за живота и за себе си. По този начин се реализират училищни политики, свързани с индивидуалното личностно израстване и перспективите за кариерно развитие на младите хора. Сред приоритетите са включването на гражданското образование и предприемачеството, както и вграждането на методите и инструментите на неформалното образование в обучението.

Съвет на библиотеката

Създаването на Ученическо самоуправление на библиотеката на 22. СОУ е уникална образователна практика. Към момента няма щатен библиотекар, а всички дейности по обслужването и описването на книги се извършва от ученици от гимназиален етап на обучение, избрани от Ученическия парламент за Съвет на библиотеката. Това „ученическо самоуправлениe“ с решение на педагогическия съвет се възнаграждава със стипендия на стойност 21 лева. На ротационен принцип работят по пет ученици с определено работно време. Техен ментор е педагогическият съветник г-жа Галя Димитрова, която оказва методична помощ при обработката на книги.

Клуб „Дебати 22“

„Асоциация Дебати София”, в която членува и клуб „Дебати 22“, е неправителствена организация, основана през 2011 г, с цел да промотира и подкрепя активното гражданство, критичното мислене и открития диалог чрез дебати. Форматите на дебатиране са ценностен, политически и world-schools дебат. Обученито предлага съпоставка между ценностен дебат и дебат на политики, както и въведение в американски парламентарен, британски парламентарен и Карл Попър дебати. Целта е участие в национални и международни дебатьорски турнири.

Театрални студия

Образованието е процес, който служи на организираното осъществяване на социализацията, а социализацията е овладяването на сбор от социално значими роли. Именно роли. Ролята е пресечната точка между педагогиката и театралното изкуство. Заниманията със сценични изкуства, на които педагогическият съветник е фасилитатор. подкрепящ груповата активност, дават възможност на учениците да творят и сменят различни роли като получават собствен опит, полезен за развитието на личността им. В този контекст се осъществява непосредствена работа по създаване на ценностна система на младежите през естетиката на изкуството.

Момчешки клуб „Братството“

„Братството“ е клуб на момчетата от 22. СОУ, в който може да членува всяко едно момче от училището. Целта му е да обедини колкото се може повече момчета, за да им позволи да се подкрепят един друг, тъй като преобладава женския пол в училището. Клубът се занимава с хуманитарни дейности и най-вече подпомага бивши и настоящи възпитаници на 22. СОУ, както и с различни дейности, чрез които членовете на клуба да се забавляват извън училищно време. Най-голямото предимство е, че всеки може (и трябва) да изрязава собственото си мнение и възгледи без да се притеснява, че ще бъде съден. „Братството“ постига целите си чрез доверие, упоритост и работа в екип, защото всички те са едно цяло.

Испански театър

Освен всички чудесни извънкласни дейности, 22. СОУ предоставя и възможността за изявяване на творческия дух на учениците. Ежегодно се провежда испански театър, който е част от международните инициативи на отдела по културни въпроси на Посолството на Кралство Испания. Училището има сключен договор с посолството и по този начин има преподавател испанец, който да дари с частица от испанската култура и традиции учениците на 22. СОУ. Това им дава и възможността за сформиране на театър, който е воден от преподаватели по испански език. Всяка учебна година се сформира нова трупа, която представя с оригинално представление училището. Така учениците обменят опит и знания с други ученици от България и Европа. Всяка година трупата победител от определена държава изпълнява представлението си в държавата домакин с другите класирали се театрални групи.

Предварителен Интеракт клуб София-Сердика към 22. СОУ

Интеракт е младежка програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Интеракт клубовете са спонсорирани от индивидуални Ротари клубове, осигуряващи им подкрепа и насоки, но са самоуправляващи се и самоиздържащи се. Главните цели на Интеракт клубовете са, както помощ на обществото, която се осъществява чрез многобройните проекти на всеки клуб, така и изграждане на бъдещи лидери от членовете на клуба. Всяка година Интеракт клубовете изпълняват проекти в помощ на обществото. Някои от тях допринасят за международното и междукултурно разбирателство. Посредством тези начинания, членовете развиват мрежа от приятели от местни и международни клубове.

Ученически парламент

Ученическият парламент (УП) на 22. СОУ „Георги С. Раковски“ е първият основан и учреден такъв в България още в началото на 90-те години на миналия век. Ученическият парламент дава възможност на гимназистите да развиват своите лидерски качества и да се включват в различни дейности по национални и европейски проекти. Всяка година се определя нов Управителен съвет, който да ръководи срещите на УП. Задължително всяка година се гласува нов устав, под който всеки член на УП е задължен да работи и да спазва упоменатите там задължения, но и да бъдат спазвани неговите права. Ученическият парламент обединява всички извънкласни дейности и подпомага за комуникацията помежду им.