За нас За нас

Нашата мисия

Да бъдем лидер в осигуряването на качествено образование чрез различни училищни политики, насочени към формиране на чуждоезикови и социални компетентности, като прилагаме творческо и критично мислене, като подкрепяме педагогическата колегия за непрекъснатото усъвършенстване на професионалните умения и като създаваме училищни политики за включване на гражданското образование и предприемачество в обучението.

Нашите ценности

  • Екипност
  • Доверие
  • Уважение
  • Справедливост
  • Ефективност
  • Креативност

Дейността на училището е в съзвучие с тази ценностна система и с изискването за лоялност към целта и мисията на училището от страна на всеки, участващ в него.

Нашите цели

Всички ние активно се ангажираме с постигането на качествено образование чрез използването на интерактивни методи, гъвкавост в преподаването и иновациите. Училищното настоятелство, директорът и помощник-директорите, екипът от учители и служители приемаме за критерии за своята ефективност резултатите, които се измерват с личностната удовлетвореност на учениците, вътрешно и външно експертно оценяване. Включваме в Стратегията за развитие на училищната общност училищни политики за психологическа подкрепа на ученици, учители и родители.