За нас За нас

 

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“"РАДИО, МЛАДЕЖИ И НОВИНИ" - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ 2017-2019 Г.

Проект за приобщаващо образование в Европа 


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Одобрен беше наш проект за училищна мобилност поевропейската програма „Еразъм+“-Ключова Дейност 1, Сектор „Училищна мобилност“:

Innovative Tools forEducational Partnership / „Иновативни техники за паргньорство в обучението“съссрок 01.06.2019 г. – 31.05.2020 г.

Целите на проекта са в контекста на Стратегията и наЕвропейския план за развитие на 22. СЕУ за повишаване квалификацията напедагогическата колегия за иновации в обучението и отразяват желанието на  учителите в чуждоезиковите профили нагимназиален етап за драма образование и проектно-базирано образование. Катоиновативна практика е курсът за коучинг обучение в подходи за психологическаподкрепа на учителите при т. нар. „прегаряне в професията“. Обучението,предлагано от партньорската обучителна организация от Италия

EUROPASS SRL,  ще се проведе в гр. Флоренция, Италия и в гр.Барселона, Испания с потвърдени дати за три курса, както следва:

              1. Bring Your Classroom to Life: Learnto Teach English and Other Languages with Drama

Code: LANG.1.DRA One-Weekcourse in Florence

5-10        Аugust 2019 one Teacher

 

              2. Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom andBeyond

Code: ERASMUS+ ART.1.ACTOne-Week course in Florence

19-24 August 2019 one Teacher

 

              3. The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication andCollaboration in Schools

Code: ERASMUS+ SI.1.FCOne-Week course in  Florence

26-31 August 2019 one Teacher

 

А за четвъртия курс очакваме потвърждение на датата:

 

             4. Life coaching for teachers: h

https://

appy teachers for better students

Code: ERASMUS+ ART.1.COAOne-Week course in Barcelona

26-31 August 2019 for two Teachers

 

Моля желаещите дакандидатстват за включване в мобилностите по проекта да попълнят мотивационнописмо и да го подадат с входящ номер в канцеларията на училището до 07.06.2019г. Мотивационното писмо можете да изтеглите от ТУК.


КЛУБ "АЗ ЛИДЕРЪТ" ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Инициативни ученици от клуб "Аз лидерът" по проект "Твоят час" решиха да продължат своята дейност през учебната 2018/2019г. като сами отразяват всеки месец всичко, което се случва и което ги вълнува в училище.
Брошура за  месец октомври    Брошура за  месец ноември

Брошура за  месец  декември   Брошура за месец януари

Б
рошура за месец февруари  Брошура за месец март

БРОШУРА - ПРАЗНИЧЕН БРОЙ


БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС  ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ


                              

Протокол


от дата 11.12.2017 г


За избор във връзка с конкурс за 1 дългосрочна мобилност в СУ „Сасилис“, Педро Абат, Испания за срок от 2 месеца, в периода 15.01. – 16.03.2018 година по проект „Радио, младежи, новини. Проект за приобщаващо образование в Европа“, Еразъм + на 22 СУ „Г. Ст. Раковски“, София


Комисия в състав


1.        Адриан Каррерас Рабаско, учител по испански език, асистент по проекта и

2.       Илина Петрова Илиева – Михайлова, Координатор, Главен учител испански език

Разгледа постъпилите кандидатури:

1.      Христина Мирославова Дунеловска, 10 Е кл.

2.      Рая Димитрова Спасова, 10 Д кл.

3.      София Павлова Рашкова, 10 Д кл.

4.      Симона Галинова Панайотова, 10 Е кл.

Процедура:


1.    Съобщаване:

·         През месец октомври 2017 г. беше направено съобщение пред учениците от ІХ и Х клас за конкурса.

·         На 25.10.2017 г на родителската среща беше направено съобщение на родителите на учениците от 10 клас изучаващи испански език. 

·         Съобщението беше публикувано също така на сайта на 22 СУ и обявен срок за подаване на документи до 24.11.2017г. 

2.    Становище на психолога:

·         Кандидатите подали заявление проведоха среща с психолога на училището. 

След разглеждане на подадените документи и Доклада на психолога, Комисията допусна до интервю всички кандидати.


3.    Интервю:

Проведе се интервю за проверка на езиковото ниво на кандидатите на 08.12.2017 г.

Въз основа на подадените Мотивационни писма, Препоръка от учителя българин по испански език, Препоръка от класен ръководител, Доклад на психолога и резултата от Интервю за езиково ниво


Решение на Комисията за класиране на кандидатите:


Предоставя стипендията за дългосрочна мобилност от 2 месеца по проект „Радио, младежи, новини. Проект за приобщаващо образование в Европа“, Еразъм + на 22 СУ „Г. Ст. Раковски“ на ученичката София Павлова Рашкова от 10 Д клас


Резерви:

1.      Рая Димитрова Спасова, 10 Д кл.

2.      Христина Мирославова Дунеловска, 10 Е кл.

3.      Симона Галинова Панайотова, 10 Е кл.


Учител - асистент по проекта:

Адриан Каррерас Рабаско

Координатор на проекта:

Илина Петрова Илиева – Михайлова

София,

11.12.2017 г.Проект "Радио, младеж и новини. Проект за приобщаващо образование в Европа“, Програма Еразъм +, КА2, дейност "Стратегически партньорства" на 22 СУ

Обявява КОНКУРС за


ЕДНА ДЪЛГОСРОЧНА мобилност в Испания за срок от 2 месеца

за ученици от 22 СУ родени в периода 01.07.2001 – 30.09.2002 г.


·        В периода 15.01. – 10.03.2018 г. в населено място Педро Абат, Испания

·        Настаняване и хранене в семейство на ученик от СУ „Сасилис“

·        Посещаване на учебните занятия

·        Стипендия от 210 евро

·        Пътните разходи са за сметка на проекта

·        Стипендиантът се ангажира да се яви на изпит ДЕЛЕ за придобиване на ниво Б2

Повече информация в документа:

Guide to long term study mobility of pupils in strategic partnership k2

Guía para la movilidad de larga duración del alumnado k2

Виж приложените документи :

Начин на кандидатстване

1.     Формуляр - молба на ученик и неговото семейство на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК виж формуляр стр. 53 – 57

2.     Препоръка от класния ръководител

3.     Препоръка от учителя българин по испански език

Документите се подават до 24 ноември 2017 г при Координатора

г-жа Илина Илиева, каб. 44 
 
25.10.2017 г.

Проект "Радио, младеж и новини. Проект за приобщаващо образование в Европа“, Програма Еразъм +, КА2

Обучение на тема:

„eTwinning, TwinSpace, обучение по проекти и изработване на Podcasts“
                          (17 – 20 октомври 2017)

10.10.2017 г.

Проект „Радио, младежи, новини. Проект насочен към приобщаващото образование в Европа“ по програма Еразъм - на испански език IX.2017 - VI.2019 г.

Започваме тази учебна година работа по проект Еразъм + КА2, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” на тема "Радио, младежи и новини. Проект за приобщаващо образование в Европа“ "Radio, Adolescentes y Noticias. Un Proyecto para la Educación Inclusiva en Europa".

Испанската секция при 22 СУ участва като партньор заедно с училища от други четири държави Румъния, Унгария, Франция и координатор Средно училище „Сасилис“, Педро Абат, Испания, в които има ученици от различни етноси, религии и социален статус.

Учениците от петте европейски държави участници в проект „Радио, младежи, новини. Проект насочен към приобщаващото образование в Европа“ ще изработват радио програми на социална тематика, което с оглед на начина на създаване, работа и разпространение ще им даде възможност да се запознаят с различната гледна точка върху темата и други проблеми, които срещат младежите в Европа - социални, свързани с културата и с обучението. По този начин участниците ще могат да развият уважение към тях и да преодоляват предразсъдъците към хора различни от тях.

Работата по проекта ще се осъществява в платформата eTwinning, за да развият учениците както езиковите си умения така и да изградят положително отношение към различната култура. Неразделна част от проекта са четири краткосрочни и една продължителна мобилности.

7.09.2017 г.


Проект "Твоят час"- клуб "Любопитен физик"

На 14.12.2016г по проекта "Твоят час" бяха представени моделите на Слънчевите системи изработени от учениците от клуб "Любопитен физик" с ръководител Таня Панайотова. Учениците бяха горди с постигнатите резултати, а най-голям интерес предизвикаха сред малките ученици на училището ни, които с интерес задаваха въпроси за моделите и с любопитство искаха да се докоснат до всичко.


Проекти изработени и защитени от учениците от 11б и 12б клас, свързани с обучението по английска литература.


Презентация1 на ученици от 11б клас   Презентация2 на ученици от 11б клас  Презентация на ученици от 12б клас 


„Спектакъл на буквите“

От 1 март 2012 г. стартира съвместният проект на Младежката академична инициатива и 22. СОУ, озаглавен „Спектакъл на буквите“, финансиран от Програма „Младежта в действие“ и осъществен по дейност 2. на програмата Европейска доброволческа служба. В този проект посрещнахме шест чуждестранни доброволци от Испания, Италия и Литва за три месеца в 22. СОУ и заедно реализирахме множество на брой инициативи и информационни кампании. Сред тях бяха и информационна кампания против употребата на тютюневи, наркотични и алкохолни субстанции сред младежта в пространството на пл. „Славейков“ пред Столичната библиотека; съвместно участие във Фестивала на образованието в НДК; включване в инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден“ като доброволци (ученици и членове на МАИ почистиха градинката, двора и околностите на училището и взеха участие в игрите в Южния парк на столицата). Сърцевината на този проект беше създаването на мултикултурна театрална постановка „Спектакъл на буквите – Азбука на моя смисъл“, която имаше официални премиери на 23.05. и 24.05. пред публика на театър „Възраждане“ в Столична библиотека и във физкултурния салон на 22. СОУ. Спектакълът, създаден чрез модерни импровизационни техники на метода дивайзинг в залата на ЦККР, беше режисиран от Галя Димитрова и Калина Терзийска.

„Образование за развитие“

За периода 2010-2011 г. 22. СОУ е училище партньор на CVS България с първостепенен партньор Фондация „ГИП – София“ по проект „Образование за развитие“, обвързан с разпространяването на основните цели на хилядолетието. Обученията за лидери доброволци, в които участват ученици от гимназията, имат за цел да подготвят учениците как да направят неформални доброволчески клубове в своите училища, как да мотивират своите връстници да участват в мероприятия, как да управляват тези клубове, как да организират акции и събития, как да бъдат лидери. Те се проведоха на 19.11, 20.11 и 21.11.2010 г. в гр. Долна Баня. След приключване на обученията учениците създадоха неформален доброволчески клуб, където работят заедно за популяризиране на идеите на образованието за развитие, чрез организирането на дейности като информационни кампании, дискусии, изложби, концерти, акции за набиране на средства, доброволчески акции и други събития в зависимост от техните лични интереси. На 27.10.2011 г. във физкултурния салон на 22. СОУ се провежда доброволческата акция „Парти „Зелено поведение“. С добро настроение и жива музика акцията демонстрира каузата за зелено поведение, което е инициирано от цел №7 на Българските цели на хилядолетието за постигане на устойчива околна среда. Организатори на събитието са ученици доброволци от Ученическия парламент, които се различават със специален дрескод – зелени фланелки. Поканени са всички ученици от гимназиален етап – вход „носете зеленчук“. Аранжирана е фотоизложба с екологична насоченост. На партито пеят на живо ученичките от 11а клас Прея Осасей, Олга Менцел и Ивиана Станковска, последвани от караоке за публиката. Организаторите доброволци раздават здравословни чашки със салата.

Обучения за младежки лидери

През 2012 г. – годината на доброволчеството, във връзка с изпълнението на европейски проект „Да научим“ проведохме обучения за младежки лидери доброволци с подкрепата на Сдружение доброволчески труд CVS България. Обучението се проведе на 23, 24, 25 ноември 2012 г. в хотел „Гранд“, гр. Самоков. Принципът на доброволчеството е приложен и в уникалната формула за самоуправление на училищната библиотека. Учениците от гимназията имат Съвет на библиотекарите и създаден от тях софтуер за електронна обработка на книгите. Доброволците работят по три часа седмично в библиотеката.

Мюзикълът „Play your Змей?!?“

Продуциране на мюзикъла „Play your змей“ (2008 г.) по Националната програма на МОН „Училището – желана територия за учениците“, номиниран за участие в Салон на изкуствата в НДК и награден с първи и големи награди на фестиварли за аматьорски театри в гр. Пазарджик и в гр. Каварна.

„Play you Змей!?!“ – Мюзикъл на 15 ентусиасти (кандидат-звезди)
Постановка: Красимира Иванова, Веселин Мишев, Диана Досева
Музикална картина: Валентина Лавчева
Музикален педагог: Пепи Колева
Сценография и костюми: Даниела Петкова
Вокали: Кремена Митева и Димитър Митрев

Един проект на 22. СОУ „Георги С. Раковски“ по Националната програма на МОН – „Училището – желана територия на ученика“, Театрална студия за тийнейджъри „Ние от 22-ро“ с координатор Галя Димитрова.