Ръководство Екип


Елена Кърпачева

Длъжност: директор на 22. СEУ.

Образование и квалификация: Магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Приемно време: четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч; 

                      

Имейл: ekarpacheva@22seu.bg

Красимира Петрова

Длъжност: зам. директор – УД гимназиален етап.

Образование и квалификация: Магистър по математика от СУ „Св. Климент Охридски“, обучение по информационна система на образованието – „Админ Л“, обучение по практико-приложните задачи в обучението по математика подготовка за PISA.

Консултации: с ученици: Понеделник 12.00 - 13.00ч

                         с родители: Всяка последна сряда от месеца  18.30 – 19.30 ч.

Имейл: kpetrova@22seu.bg

  

Стилияна Пенчева      

    Длъжност: зам. директор – УД прогимназиален етап.

    Образование и квалификация:  Магистър  по  

   математика  от  ПУ „Паисий Хилендарски“
   ІІ ПКС по математика от ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски      

   “Учител по информатика и информационни технологии от

   СУ „Св. Климент Охридски“

   Консултации: с ученици: Петък 12.30 -13.10ч

   с родители: Всяка последна сряда от месеца: 17.30-18.30ч

   Имейл:

 

Ели Андреева

Длъжност: зам. директор – УД начален етап.

Образование и квалификация: Магистър от СУ „Св. Климент Охридски“, НУП, руски език – ПКС, квалификация за интерактивни техники за обучението в начален етап, обучение за работа с образователен софтуер „Envision“.

Участие  в  международна  конференция  „Информационни и комуника-ционни технологии в подкрепа на ученето през целия живот“.

Консултации: с ученици: Вторник: 12.30 - 13.10 ч.;

                         с родители: Понеделник 13.00-14.00 ч.

Имейл: eligivkova@abv.bg


Елена Гюрова

     

Длъжност: зам. директор – АСД - административно стопанска дейност.

Образование и квалификация:  Магистър: Европейска Администрация  

от  Варненски Университет „Черноризец Храбър“
 

 Имейл: elena_giurova77@abv.bg 

Галя Димитрова

Длъжност: педагогически съветник за гимназиален етап на обучение и завеждащ Център за кариерно консултиране и развитие на 22. СEУ.

Образование и квалификация: Магистър по българска филология от СУ „Св. Климент Охридски“, сертификати по практическа психология и психологическо консултиране в педагогическа среда от СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ; сертифициран кариерен консултант по международната програма GCDF.

Консултации: работно време на ЦККР: 8:30 ч. – 14:30 ч.

Имейл: gdimitrova@22seu.bg

Петя АнгеловаДлъжност: педагогически съветник.

Образование и квалификация: Магистър: "Социално възпитателна и пробационна дейност с правонарушители" в Софийски университет  „Св. Климент Охридски“.

Имейл: petiamaneva22sou@abv.bg